Zásady ochrany osobných údajov

Používanie vašich osobných informácii:
Osobné údaje sprostredkované našimi stránkami budú použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia, alebo v príslušných častiach webu.
Vaše osobné údaje môžu byť použité na:
1. administráciu webovej stránky
2. zefektívnenie prehliadania webu prostredníctvom personalizácia stránky
3. povolenie používania služieb dostupných na internetových stránkach
4. zasielanie všeobecných obchodných oznámení
5. zasielanie vyžiadaných upozornení
6. zasielanie marketingovej komunikácie, informácii o akciách a novinkách
7. poskytnúť tretím stranám štatistické informácie o našich užívateľoch – ale tieto informácie nebudú použité na identifikáciu jedinca užívateľa
8. vybavenie dotazov, sťažností týkajúcich sa našich stránok

Publikované na našich stránkach budú len informácie, ktoré nám zašlete za týmto účelom. Vaše osobné údaje nebudeme bez Vášho súhlasu poskytovať tretím stranám.

Uverejnenie:
Informácie o vás môžu byť poskytnuté niektorým z našich zamestnancov, úradníkov, zástupcov, dodávateľov alebo subdodávateľov, ak je ich použitie opodstatnené pre účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia.
Okrem toho, môžeme sprístupniť vaše osobné údaje:
1. do tej miery, ako sme povinní urobiť zo zákona;
2. v súvislosti s akýmkoľvek právnym konaním, alebo pri potenciálnych súdnych konaniach;
3. za účelom ochrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií ostatným za účelom boja proti podvodom a zníženiu kreditného rizika);
4. kupujúcemu akéhokoľvek podielu našej spoločnosti, alebo aktív, ktoré sme (alebo uvažujeme) predať; a
5. každej osobe, o ktorej sa domnievame, že môže požiadať súd alebo iný príslušný orgán o zverejnenie týchto osobných údajov, ak sme presvedčení že by si súd zverejnenia tohto osobných údajov vyžiadal.
S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany súkromia, nebudeme poskytovať svoje informácie tretím stranám.

Medzinárodné dátové prenosy:
Informácie, ktoré zhromažďujeme môžu byť uložené, spracovávané a prenášané medzi ktorýmikoľvek krajinami v ktorých pôsobíme a môžu byť použité v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia.

Výslovne súhlasíte s takýmito prevodmi osobných údajov.

Bezpečnosť vašich osobných informácií:
Zabezpečíme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránil strate, zneužitiu alebo pozmeňovanie vašich osobných údajov.

Všetky poskytnuté osobné údaje budeme ukladať na našich zabezpečených serveroch.

Zmeny zásad:
Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať bez predošlého upozornenia, zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Stránku by ste mali priebežne kontrolovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými zmenami.

Vaše práva:
Môžete nás kedykoľvek požiadať o sprístupnenie osobných informácii, ktoré o vás evidujeme.

Zaslaním požiadavky cez náš kontaktný formulár alebo e-mail nás môžete kedykoľvek požiadať, aby vaše osobné údaje neboli použité na marketingové účely. V praxi si toto povolenie vyžadujeme vopred, alebo vám poskytneme príležitosť na vylúčenie z používania vašich osobných údajov na marketingové účely.

Webové stránky tretích strán:
Webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán.

Kontakt:
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany súkromia, alebo spracovania vašich osobných údajov, napíšte nám cez náš kontaktný formulár alebo e-mail (nájdete v menu: Kontakt, Kontaktujte nás alebo O nás).